FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गौशाला नगरपालिकाको दोश्रो नगर सभा संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना !!!

यस गौशाला नगरपालिकाको दोश्रो नगर सभा तपशील बमोजिम को मिति समय र स्थानमा प्रारम्भ हुने भएकोले सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ | साथै उपस्थितिमा निम्न अनुरोध छ |

Pages