FAQs Complain Problems

लेखापरीक्षक छनौट भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

मिति २०७५/०८/०६ गते प्रकाशित सुचना अनुसार लेखा परीक्षकहरूको पर्न आएको ५ थान आशय पत्र मध्ये ४ थान लेखा परीक्षकहरूलाई छनौट गरिएको छ |