FAQs Complain Problems

गौशाला नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभा २०७७ सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सम्पन्न

मिति २०७७।०४।२३ गते  गौशाला नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभा २०७७ सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सम्पन्न  भएको छ ।

आय तर्फ

संघीय सरकारबाट वित्तीय समानिकरण अनुदान १६ करोड ७० लाख, संघीय राजस्व बाडँफाडँ तर्फ ११ करोड ९८ लाख १३ हजार २ सय तीस, संघीय सर्शत तर्फ २५ करोड २७ लाख, संघीय विशेष अनुदान २ करोड, संघीय समपुरक अनुदान १ करोड ४ लाख,  प्रदेश सरकारको अनुदान तर्फ वित्तीय समानिकरण अनुदान ७९ लाख ७३ हजार, बिशेष अनुदान ३० लाख, समपूरक अनुदान २० लाख, राजस्व बाडफाड १ करोड १५ लाख २६ हजार, प्रदेश शशर्त ८० लाख, आन्तरिक आय तर्फ ५ करोड, अल्या रकम १७ करोड ६ लाख ३७ हजार ७ सय सत्तरी गरी कुल रकम रु ८२ करोड ३० लाख ५० हजारको आय अनुमान गरिएको छ ।

व्यय तर्फ

वित्तीय समानीकरण अनुदान र आन्तरिक आर्य तर्फको पूँजीगत खर्चमा  ३३ करोड  ४४ लाख, संघिय सर्शत अनुदान तर्फ २५ करोड २७ लाख चालु तर्फ २० करोड ३५ लाख ५० हजार, संघीय विशेष अनुदान २ करोड, संघीय समपुरक अनुदान १ करोड ४ लाख,  प्रदेश समपुरक २० लाख गरि जम्मा रकम रु ८२ करोड ३० लाख ५० हजारको आय अनुमान गरिएको छ ।