FAQs Complain Problems

News and Notices

अ.हे.व. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

अहेव पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

गौशाला नगरपालिकाको आ. व. २०७८/७९ को संस्थागत क्षमताको स्वमुल्यांकन (LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

गौशाला नगरपालिकाको आ. व. २०७८/७९ को संस्थागत क्षमताको स्वमुल्यांकन (LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति, महोत्तरीको पृष्ठपोषण अनुसार LISA को अंक ८१.७५ % रहेको छ ।

Pages