FAQs Complain Problems

News and Notices

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ को सन्दर्भमा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महोत्तरीको च. नं. ३४ मिति २०७९।०५।०१ गतेको पत्रानुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ को सन्दर्भमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने, निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने र विलम्व पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नाम नामेशी सहितको विवरण  यस प्रकार रहेको छ । 

 

 

Pages