FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बालुवा, ढुंगा, गिट्टी र ग्राभेलको बिक्रीकर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० (तीस) दिने सुचना

बालुवा, ढुंगा, गिट्टी र ग्राभेलको बिक्रीकर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० (तीस) दिने सुचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति :  २०७६/०८/०६ गते)

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेल र रोडको बिक्रीकर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्रमा भाग लिनका लागी १५ दिने सुचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेल र रोडको बिक्रीकर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्रमा भाग लिनका लागी १५ दिने सुचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)