सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बालुवा, ढुंगा, गिट्टी र ग्राभेलको बिक्रि कर संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी ३० (तिस) दिने सुचना

बालुवा, ढुंगा, गिट्टी र ग्राभेलको बिक्रि कर संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी ३० (तिस) दिने सुचना

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना