FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लैंगिक हिँसा विरुद्ध १६ दिने अभियान कार्यक्रमको आयोजना

गौशाला नगरपालिकाद्वारा "लैंगिक हिँसा विरुद्ध १६ दिने अभियान" कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ "समानताको पुस्ता बलात्कार विरुद्ध एक्यबद्धता" भन्ने मूल नाराका साथ गौशाला नगरपालिकाको अभियानमा इलाका प्रहरी गौशाला, इलाका ट्राफिक कार्यालय गौशाला तथा विभिन्न विद्यालयहरूको संग्लाग्नतामा १६ दिने यस कार्यक्रममा

करार सेवामा नगर प्रहरी नियुक्त गर्ने सम्बन्धी सूचना

यस गौशाला नगरपालिकाको लागी नगर प्रहरी (आपसी समझदारीमा) सेवा करारमा लिन आवश्यक भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले तोकिएको ढाँचामा प्रथम पटक सूचना प्रकासित भएको मितिले १५ दिन भित्र रितपूर्वकको आवेदन फाराम भरी पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

करार सेवामा नगर प्रहरी नियुक्त गर्ने सम्बन्धी सूचना

यस गौशाला नगरपालिकाको लागी नगर प्रहरी (आपसी समझदारीमा) सेवा करारमा लिन आवश्यक भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले तोकिएको ढाँचामा प्रथम पटक सूचना प्रकासित भएको मितिले १५ दिन भित्र रितपूर्वकको आवेदन फाराम भरी पेश गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

करार सेवामा नगर प्रहरी नियुक्त गर्ने सम्बन्धी सूचना

गौशाला नगरपालिका

    नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

   गौशाला, महोत्तरी

      प्रदेश नं. २ नेपाल

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०८/०५)

Pages